Chrześcijańskie Międzymorze

 
Podstawowe informacje o Chrześcijańskim Międzymorzu.

Chrześcijańskie Międzymorze to suwerenna wspólnota wiernych różnych kościołów chrześcijańskich, których misją jest zatrzymanie laicyzacji i ateizacji w Polsce i Europie Środkowej, pomoc charytatywna oraz pogłębiona integracja Europy środkowej na fundamencie chrześcijańskim. Chrześcijanie Międzymorza działają również na rzecz prawa do bardzo wysokiego rozwoju: gospodarczego, ekonomicznego, społecznego i obywatelskiego dla Europy środkowej w Unii Europejskiej, a w przypadku braku takich możliwości dążyć będą do powołania własnej unii z krajów Europy środkowej z rolą koordynatora tych działań. Chrześcijańskie Międzymorze to projekt wielopokoleniowy, który w pierwszej kolejności stawia na odpowiednie struktury ludzkie, edukację i bazę materialną. Chrześcijańskie Międzymorze ma ustrój monarchii konstytucyjnej, głową Chrześcijańskiego Międzymorza jest Władca i Suweren w jednej osobie, a kierowane jest przez Rząd. Poprzez zewnętrzne akty prawne Kościołów (link) uznawane jest za państwo bez ziemi z prawami międzynarodowymi w ograniczonym zakresie i jako państwo w organizacji. Wyrażone w formie aktu jednostronnego autonomiczne Kościoły uznały prawa międzynarodowe Chrześcijańskiego Międzymorza: Ius legatum jako czynne i bierne prawo do wysyłania i przyjmowania poselstw dyplomatycznych, oraz utrzymywania stosunków dyplomatycznych; Ius tractatum jako prawa do zawierania traktatów międzynarodowych; Ius contrahendii jako zdolność do występowania z roszczeniami na płaszczyźnie prawa międzynarodowego; Ius standi jako zdolność prawna do występowania przed sądami prawa międzynarodowego; uznawania na arenie międzynarodowej przez inne Państwa; reprezentacji Chrześcijańskiego Międzymorza wobec państw trzecich oraz podmiotów prawa międzynarodowego i zawierania Traktatów zarezerwowanej dla Władcy i Suwerena Chrześcijańskiego Międzymorza i jego reprezentantów. Chrześcijańskie Międzymorze nie rości praw terytorialnych do jakiegokolwiek kraju lub terytorium na świecie, nie jest wrogiem w stosunku do jakiegokolwiek państwa, nie jest wrogo nastawione do innych religii, nie angażuje się politycznie i nie dąży do zmiany ustroju na monarchiczny w krajach Międzymorza. Ponad to Chrześcijańskie Międzymorze jako monarchia zawsze wesprze rodzinę monarchiczną w Europie i na świecie, szczególnie w kształtowaniu postawy honorowej i szlachetnej ale również w wyjaśnianiu zasad działania monarchii w świecie zdominowanym przez propagandę „wyższości” republiki. Są państwa w Europie środkowej, gdzie wprowadzenie monarchii wydaje się nie możliwe, m.in. Rzeczypospolita Polska, jednak obywatele tych państw mają prawo do rzetelnej informacji jaką alternatywą jest monarchia. Chrześcijańskie Międzymorze nie posiada osobowości prawnej reprezentującej Suwerena lub Rząd, nie posiada osobowości prawnej międzynarodowej w rozumieniu Konwencji z Montewideo „O prawach i obowiązkach państw” ze względu na brak suwerennego terytorium. Chrześcijańskie Międzymorze w ograniczonym stopniu jest reprezentowane przez podmioty prawne działające pod patronatem lub protektoratem Suwerena albo Szlachty Chrześcijańskiego Międzymorza, realizując w sposób ograniczony misję i cele suwerennej wspólnoty. Chrześcijańskie Międzymorze może być reprezentowane w relacjach zewnętrznych tylko przez osoby posiadające dokumenty wydane przez Kancelarię Suwerena, lub Kancelarię Rządu Chrześcijańskiego Międzymorza oraz potwierdzona jest ich aktywność na stronach internetowych Suwerena (www.sv.gov.ist) lub Rady Rządowej (www.minister.gov.ist) lub Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.mofa.gov.ist). Zobowiązania finansowe mogą tylko zawierać Legalne Podmioty Chrześcijańskiego Międzymorza (zarejestrowane w krajach Europy Środkowej zgodnie z obowiązującym prawem) w zakresie określonym ich Statutem, z zastrzeżeniem iż podmiot prawny nie odpowiada za zobowiązania innego podmiotu prawnego. Chrześcijańskie Międzymorze posiada system honorowy i szlachecki zgodnie zasadą monarchiczną, osoby posiadające tytuł Kompana aspirują do bycia ludźmi honoru, składają oświadczenie że będą starali się nimi być a wspólnota Chrześcijańskiego Międzymorza weryfikuje to. Kawalerowie Orderów i Baroneci są osobami, które poprzez swoją postawę udowodniły a Źródło Honorów Chrześcijańskiego Międzymorza uznało je za osoby honorowe i szlachetne w realizacji misji i celów Chrześcijańskiego Międzymorza. Osoby włączone do grona Szlachty Chrześcijańskiego Międzymorza udowodniły swoją wysoką postawę honorowa względem misji i celów Chrześcijańskiego Międzymorza oraz wnoszą wkład organizacyjny i materialny, młodsza szlachta wkład mniejszej wagi, a Szlachta i Książęta wkład wysokiej i bardzo wysokiej wagi, stając się kierowniczą i fundamentalną częścią Chrześcijańskiego Międzymorza. Wspólnota Chrześcijan Międzymorza realizuje cele poprzez pielęgnowanie najświętszych wartości jakimi pozostają: Bóg, święta religia chrześcijańska i państwo prawa, wolność i sprawiedliwość w imię Boga Wszechmogącego, charytatywną pomoc bliźniemu w potrzebie, a w przypadku osób antyreligijnych i materialistycznych, zachętę do nawrócenia i powrotu do Kościoła Bożego.


 

HISTORIA

Chrześcijańskie Międzymorze zostało wyniesione do suwerenności w Baranowie Sandomierskim w kaplicy Królów dnia 23 kwietnia 2016r. w rytualne religijnym sprawowanym przez J.E. Ks. Biskupa Adama Rośka Seniora Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce. Dnia tego został namaszczony na Władcę i Suwerena Marcin Gustav stając się głową Chrześcijańskiego Międzymorza. Przekazanie władzy z Woli Bożej przez najwyższego kapłana Kościoła Władcy i Suwerena oraz uznanie przez autonomiczny byt Kościelny innego nowo powstałego autonomicznego bytu było początkiem Chrześcijańskiego Międzymorza.

Więcej na www.arch.gov.ist
PODSTAWOWE STRUKTURY

Rada Stanu Chrześcijańskiego Międzymorza

Władca i Suweren Chrześcijańskiego Międzymorza

Minister Stanu i Rada Rządowa Chrześcijańskiego Międzymorza

Rada Monarchii Chrześcijańskiego Międzymorza

Reprezentacja Chrześcijańskiego Międzymorza to jest Misje Honorowe, Baronie, Hrabstwa i ZiemieWięcej na www.gov.ist